Vedtekter

Gjeldende vedtekter etter siste endring i årsmøte mars 2021

§ 1.0 FORMÅL

1.1. Formålet med Betania Bedehus i Tananger er å fremme Guds rikes sak i bygda.
Dette søkes oppnådd ved;

1.2. Å ha regelmessige oppbyggelige møter med forkynnelse av Guds Ord.

1.3 Å styrke de helliges samfunn og verne om det åndelige fellesskap mellom de troende.

1.4 Å holde bønnemøter, vitnemøter, nattverdmøter og andre møter for indre og ytre misjon.

1.5 Å arrangere utlodninger, fester og lignende med kristen målsetting.

1.6 Å la bedehuset være en åndelig heim for de troende og et sted preget av kjærlighet og ydmykhet.

§ 2.0 EIER – UTLEIE

2.1 Bedehuset eies av kristenfolket som bekjenner seg til den lutherske lære og bor i skolekretsene i Tananger.

2.2 Rett til å bruke bedehuset har organisasjoner for indre og ytre misjon når disse står på den lutherske bekjennelsesgrunn.

2.3 Bedehuset kan med styrets godkjennelse også leies ut til andre til enkeltarrangement. Det kan også gjelde arrangement/møter av nøytral karakter, f.eks. barnehagedrift i et begrenset tidsrom, men det må ikke leies ut til virksomhet som vil være i strid med kristen ånd, jfr. formålsparagrafen § 1.

2.4 Bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt.

§ 3.0 STYRET

3.1 Styret for bedehuset består av fem – 5 – bekjennende kristne med to varamedlemmer.
Varamedlemmer velges for ett – 1 – år. Av styrets medlemmer går ut vekselvis to og tre hvert år. Styremedlemmene kan etter to år gjenvelges tre – 3 – ganger.

3.2 Styret konstituerer seg sjøl med valg av leder, nestleder og sekretær. Kasserer kan velges utenom styret.

§ 4.0 ÅRSMØTET

4.1 Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

4.2 Årsmøtet skal velge styremedlemmer blant de kandidater som er foreslått av styret. Disse må være forespurt av styret, og være bekjennende kristne som kjenner tilhørighet til arbeidet på 2 av 3 bedehuset. Antallet valgbare kandidater bør være dobbelt så stort som det antall som skal velges.
Det gis anledning for årsmøtedeltakerne å fremme forslag om andre kandidater til styret, også de må være forespurt på forhånd.

4.3 Til årsmøtet legger styret fram årsmelding og revidert regnskap for det foregående år. Regnskapet skal være revidert av revisor, og revisor skal velges av årsmøtet. Styret legger også fram planer for virksomheten og vedlikeholdet i det kommende år.

4.4 Årsmøtet består av bekjennende kristne som har fylt 16 år og som bekjenner seg til den lutherske lære og bor i skolekretsene i Tananger. Disse har også stemmerett.

4.5 Andre som slutter seg til virksomheten på Betania og er aktive i bruken av bedehuset, men som bor utenfor skolekretsene i Tananger, gis tale- og stemmerett i behandlingen av årsmelding og regnskap og planer for virksomheten. Disse kan også delta i valg av styre og velges som
styremedlemmer. Disse kan ikke stemme i saker som vedrører opphør og salg etter § 6.

§ 5.0 STYRETS ANSVAR

5.1 Det er styrets oppgave å se til at reglene/vedtektene for huset overholdes. Særlig har det ansvar når det gjelder hvem som tillates å bruke huset. Det gjelder t. eks forkynnere og organisasjoner/stiftelser som på eget initiativ spør om å få leie huset, og som ikke kommer inn under § 2.2.

5.2 Styret skal også sørge for vedlikehold av huset, ordne med forsikring, oppvarming og reinhold. Det er styrets oppgave å skaffe midler til dette.

5.3 Styret har fullmakt til å ta opp kortsiktig lån på inntil kr 200.000 – kroner tohundretusen – for å dekke uforholdsmessige store utgifter. Slikt lån skal tilbakebetales så snart som mulig. Styret plikter å informere om dette på årsmøtene

§ 6.0 OPPHØR – SALG

6.1 Skulle det forhold inntre at salg av eiendommen vurderes som aktuelt, så kan vedtak om eventuelt salg og om disponering/fordeling av netto salgssum først fattes etter at saken har vært drøftet i to – 2 – etter hverandre følgende årsmøter.

6.2 Netto salgssum skal i så fall, etter forslag fra styret, tilfalle de misjonsorganisasjoner som har hatt regelmessig virksomhet på bedehuset.

§ 7.0 ENDRING AV VEDTEKTENE

7.1 Forslag til endring av vedtektene må være kommet til styret seinest innen tre uker før årsmøtet.
Vedtak om endring av vedtektene krever 2/3 flertall av stemmene til de frammøtte stemmeberettigede. Vedtektene kan ikke endres i strid med formålet (§1).0

7.2 Årsmøtevedtak til §§ 6.1 og 6.2 krever 2/3 av stemmene til de frammøtte stemmeberettigede

7.3 De delene av vedtektene som beskriver geografiske forhold (jfr. § 2.1 og § 4.4) kan kun endres dersom det i det offentlige brukes nye/andre betegnelser for det samme området.


Disse vedtekter for Betania Bedehus er en revisjon av de vedtektene (statutter) som var fra bedehuset var nytt i 1977.

Endringsvedtak gjort i årsmøte 2021:
§ 2.1 ordlyden Haga og Storevarden skolekretser ble endret til skolekretsene i Tananger
§ 4.4 ordlyden Haga og Storevarden skolekretser ble endret til skolekretsene i Tananger
§ 4.5 ordlyden Haga og Storevarden skolekretser ble endret til skolekretsene i Tananger 11.3.21 J. Rott
Endringsvedtak gjort i årsmøte 2019:
Ordet autorisert revisor endres til revisor i § 4.3 i vedtektene for Betania.
Lånerammen på kortsiktig lån i § 5.3 i vedtektene endres fra kr. 50.000 ti kr. 200.000. 6.5.19 E. Larsen
Tidligere endringsnotat etter vedtak i årsmøter:
Gjeldende vedtekter ble godkjent på årsmøtet i Betania Bedehus 11. februar 2009.
§ 2 ble endret i ekstraordinært årsmøte 30. september 2009.
§ 3.1 om at varamedlemmer velges for ett år, ble vedtatt på årsmøtet 15. mars 2017. 21.3.17 HKG