Vedtekter

§ 1.0. FORMÅL

1.1 Formålet med Betania Bedehus i Tananger er å fremme Guds rikes sak i bygda. Dette søkes oppnådd ved;
1.2 Å ha regelmessige oppbyggelige møter med forkynnelse av Guds ord.
1.3 Å styrke de helliges samfunn og verne om det åndelige fellesskap mellom de troende.
1.3 Å holde bønnemøter, vitnemøter, nattverdmøter og andre møter for indre og ytre misjon.
1.5 Å arrangere utlodninger, fester og lignende med kristen målsetting.
1.6 Å la bedehuset være et åndelig hjem for de troende og et sted preget av kjærlighet og ydmykhet.

§ 2.0 EIER – UTLEIE

2.1 Bedehuset eies av kristenfolket som bekjenner seg til den lutherske lære og som bor i Haga og Storevarden skolekretser.
2.2 Rett til å bruke bedehuset har organisasjoner for indre og ytre misjon når disse står på den lutherske bekjennelsesgrunn.
2.3 Bedehuset kan med styrets godkjennelse også leies ut til andre til enkeltarrangement. Det kan også gjelde arrangement/møter av nøytral karakter, t.eks. barnehagedrift i et begrenset tidsrom, men det må ikke leies ut til virksomhet som vil være i strid med kristen ånd, jfr formålsparagrafen.
2.4 Bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt.

§ 3.0 STYRET

3.1 Styret for bedehuset består av fem – 5 – bekjennende kristne, med to varamedlemmer. Av disse går ut vekselsvis to og tre hvert år. Styremedlemmene kan etter to år gjenvelges tre – 3 – ganger.
3.2 Styret konstituerer seg selv med valg av leder, nestleder og sektretær. Kasserer kan velges utenom styret.

§ 4.0 ÅRSMØTET

4.1 Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.
4.2 Årsmøtet skal velge styremedlemmer blant de kandidater som er foreslått av styret. Disse må være forespurt av styret, og være bekjennende kristne som kjenner tilhørighet til arbeidet på bedehuset. Antallet valgbare kandidater bør være dobbelt så stor som det antall som skal velges. Det gis anledning for årsmøtedeltakerne å fremme forslag om andre kandidater til styret, også de må være forespurt på forhånd.
4.3 Til årsmøtet legger styret fram årsmelding og revidert regnskap for det foregående år. Regnskapet skal være revidert av autorisert revisor, og revisor skal velges av årsmøtet. Styret legger også fram planer for virksomheten og vedlikeholdet i det kommende år.
4.4 Årsmøtet består av bekjennende kristne som har fylt 16 år, og som bekjenner seg til den lutherske lære, og som bor i Haga og Storevarden skolekretser. Disse har også stemmerett.
4.5 Andre som slutter seg til virksomheten på Betania og er aktive i bruken av det, men som bor utenfor Haga og Storevarden skolekretser, gis tale og stemmerett i behandlingen av årsmelding og regnskap, og planer for virksomheten. Disse kan også delta i valg av styre og velges som styremedlemmer. Disse kan ikke stemme i saker som vedrører opphør og salg etter § 6.

§ 5.0 STYRETS ANSVAR

5.1 Det er styrets oppgave å se til at reglene/vedtektene for huset overholdes. Særlig har det ansvar når det gjelder hvem som tillates å bruke huset. Det gjelder t.eks forkynnere og organisasjoner/stiftelser som på eget initiativ spør om å få leie huset, og som ikke kommer inn under § 2.2.
5.2 Styret skal også sørge for vedlikehold av huset, ordne med forsikring belysning, oppvarming og reinhold. Det er styrets oppgave å skaffe midler til dette.
5.3 Styret har fullmakt til å ta opp kortsiktig lån på inntil kr 50.000,- kronerfemtitusen – for å dekke uforholdsmessige store utgifter. Slikt lån skal tilbakebetales så snart som mulig. Styret plikter å informere om dette på årsmøtene.

§ 6.0 OPPHØR – SALG

6.1 Skulle det forhold inntre at salg av eiendommen vurderes som aktuelt, så kan vedtak om eventuelt salg og om disponering/fordeling av netto salgssum først fattes etter at saken har vært drøftet i to – 2 – etter hverandre følgende årsmøter.
6.2 Netto salgssum skal i så fall, etter forslag fra styret, tilfalle de misjonsorganisasjoner som har hatt regelmessig virksomhet på bedehuset.

§ 7.0 ENDRING AV VEDTEKTENE

7.1 Forslag til endring av vedtekene må være kommet til styret seinest innen tre uker før årsmøtet. Vedtak om endring av vedtektene krever 2/3 flertall av stemmene til de frammøtte stemmeberettigede. Vedtektene kan ikke endres i strid med formålet (§ 1).
7.2 Årsmøtevedtak til §6.1 og §6.2 krever 2/3 av stemmene til de frammøtte stemmeberettigede.
7.3 De delene av vedtektene som beskriver geografiske forhold (jfr §2.1 og §4.4) kan kun endres dersom det i det offentlige brukes nye/andre betegnelser for det samme området.

 

Disse vedtekter for Betania Bedehus er en revisjon av de vedtektene (statutter) som var fra bedehuset var nytt i 1977. Gjeldene vedtekter ble godkjent på årsmøtet i Betania Bedehus 11. februar 2009. §2 ble endret i ekstraordinært årsmøte 30. september 2009.